Kvalitetspolitikk VA-tjenester

Innhold

Drift, vedlikehold og fornyelse av anlegg og utstyr, skal til enhver tid være forskriftsmessig og til det beste totalt sett for Kommunens innbyggere og egne ansatte.

Vår oppgave er å skaffe Porsgrunns befolkning nok og rent drikkevann, føre bort avløpsvann og overvann og ta hånd om dette uten å skade natur, mennesker, eiendom eller infrastruktur.

Kvalitet og pålitelighet skal prege virksomheten, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på. De grunnleggende verdiene skal være godt forankret i organisasjonen og derved i all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt.

Våre hovedmål er:
•    vi skal dekke etterspørselen etter vann med god drikkevannskvalitet
•    vi skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår
•    vi skal forvalte og utvikle VA-anleggene på en effektiv og bærekraftig måte
•    publikum skal være fornøyd med standarden på den tjenesten vi leverer og den behandlingen de får når de møter oss som organisasjon

Hovedplan vann og Hovedplan avløp skal være styrende dokumenter for prioritering av tiltak og videreutvikling av virksomheten.

Gjennom planmessig og langsiktig arbeid vil vi lykkes.

Kontinuerlig forbedring gir en endringskultur der alle medarbeidere aktivt finner tiltak til hvordan ting kan gjøres bedre.

For å lykkes med dette forplikter vi oss til å:
•    engasjere alle ansatte i utviklingsarbeidet og kontinuerlig forbedring
•    behandle årsaker, ikke symptomer
•    beslutninger basert på fakta og datamateriale
•    vurdere konsekvenser av våre handlinger

Til toppen