Kommunale gebyrer

Innhold

Gebyrer på vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomskatt

Vedtatte kommunale gebyrer og betalingssatser

Forfallsdatoer for kommunale eiendomsavgifter

Økonomiavdelingen står for utsendelse av fakturaer etter oppdrag fra alle virksomhetene i Porsgrunn kommune, Kirkelig fellesråd og KEOPS. Spørsmål vedr. fakturagrunnlaget rettes til det tjenestestedet hvor kravet er oppstått. Dersom du er i tvil, kan du ringe det telefonnummer som er oppgitt på fakturablanketten.

Viktige forfallsdatoer:
Kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling fire ganger pr. år: 1. mars, 1. juni, 1. oktober og 1. desember
Festeavgift forfaller (etterskuddsvis) til betaling en gang pr. år: 20. april
Husleie  forfaller 30. i hver måned
Andre kommunale fakturaer, feks. foreldrebetaling barnehage og SFO forfaller 20. i hver måned. Juli måned er betalingsfri for barnehage og SFO 

Betaling
Bruk den originale blanketten når du betaler. Da er du sikret rask og sikker behandling av betalingen. Ved annen betaling – husk KID-nummer.

Overhold betalingsfristen så slipper du renter og omkostninger, som beregnes etter den til enhver tid gjeldende sats slik den er fastsatt etter lov om renter ved forsinket betaling.

Porsgrunn kommune tilbyr avtalegiro og/eller e-faktura som betalingsmåte. Avtalen inngås ved å kontakte din bankforbindelse.

Porsgrunn kommune har f.o.m. 01.01.09 innført fakturagebyr på enkelte tjenester, gebyret er p.t. kr. 30,-. Dette kan unngås ved opprettelse av e-faktura. Dette gjøres i din nettbank.

Adresseendring

Kommunale eiendomsavgifter: Kommunalteknikk

Andre kommunale krav: Økonomiavdelingen ved følgende kontaktpersoner:

Lund, Thomas Eie, 35 54 75 74,  thomas.eie.lund@porsgrunn.kommune.no
Dalen, Lene, 35 54 74 88,  lene.dalen@porsgrunn.kommune.no 

Eiendomskatt

Eiendomsskatt i Porsgrunn er basert på vedtak i bystyret i SAK 0032/03 18.06.2003, med virkning fra 1.1. 2006. Dagens eiendomsskatt er basert på takster fra 1.1.2006 (nyere eiendommer takseres etter verdi tilbake til 2006) og grunnlaget for eiendomsskatt er 60% av denne taksten. Av grunnlaget betales det for tiden 7‰ i eiendomsskatt. For 2019 har bystyret bestemt at alle takster skal kontor-justeres med 10%. Unntak fra dette er takst på maskin og driftsutstyr (tidligere verk og bruk) der regjeringen har bestemt å fjerne dette med 1/7 nedtrapping hvert år frem til 2025.

Eksempel:

Takst 2018:

Takst: Kr. 1.450.000
Grunnlaget: Kr 1.450.000 X 0,6 = Kr. 870.000
Skatt 2018: Kr. 870.000 X 0,007 = Kr. 6.090

Takst 2019:

Takst: Kr. 1.450.000 X 1,1 (10% kontorjustering ) =  Ny takst: Kr. 1.595.000
Grunnlaget: Kr. 1.595.000 X 0,6 = Kr. 957.000
Ny takst 2019: Kr 957.000 X 0,007 = Kr. 6.699

Økning på kr. 609 fra 2018 til 2019

Vann- og avløpsgebyrer

Regler, forskrifter og lovverk for abonnenter som er tilknyttet kommunalt ledningsnett:

Standard abonnentsvilkår for vann og avløp, tekniske/ administrative bestemmelser.

Abonnentsvilkårene kan i sin helhet bestilles gjennom Kommuneforlaget AS.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Porsgrunn kommune, ikraftredelse fra 02.05.2018
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, ikrafttredelse 1.7.2012.

Årsgebyrene for vann- og avløpsgebyrene er todelte, og består av en fast- og en forbruksdel.
Boliger som beregnes etter stipulert forbruk beregnes etter boligens bruksareal (BRA) for stipuleringen.

Som grunnlag benyttes det 1m3/m2.
BRA er fastsatt i Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

For en bolig som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett betales følgende årsgebyr:

1 stk Fastdel vanngebyr
1 stk Fastdel kloakkgebyr
Antall m3 Stipulert vanngebyr
Antall m3 Stipulert kloakkgebyr

Med unntak av boligeiendommer og fritidsboliger skal alle andre eiendommer betale etter målt forbruk, dvs må ha vannmåler. Boligeiendommer og fritidsboliger kan velge om de vil betale etter målt eller stipulert forbruk.

Gjennomsnittsforbruket pr person i året beregnes normalt til å være ca 50 m3 i året, dette er kun et gjennomsnitt og det kan forekomme store avvik. Normalt bruker eldre personer mindre vann enn yngre personer.

Har man vannmåler bør man passe på at det ikke er lekkasje på vannledningsnettet. Den vanligste lekkasjen som forekommer er toaletter som står og renner. Dette kan utgjøre meget store utslag på forbruket.

For abonnenter med vannmåler beregnes kloakkvolumet likt vannvolum inn.

For abonnenter med vannmåler er det avregning én gang pr. år (1.termin)

1. termin vil da bestå av følgende poster:

1 stk  Fastdel vanngebyr

 

 

1 stk  Fastdel kloakkgebyr

 

 

Antall m3 Forbruk vann måler

(Siste års forbruk)

(Kun på årsavregningen)

Antall m3 Forbruk kloakk måler

(Siste års forbruk

(Kun på årsavregningen)

Antall m3 Fradrag vann

(Fjorårets innbetalte a konto)

(Kun på årsavregningen)

Antall m3 Fradrag kloakk

(Fjorårets innbetalte a konto)

(Kun på årsavregningen)

Antall m3 A konto vann

(Settes etter siste års forbruk)

 

Antall m3 A konto kloakk

(Settes etter siste års forbruk)

 

 På de øvrige tre terminene er følgende med:

1 stk  Fastdel vanngebyr
1 stk  Fastdel kloakkgebyr
Antall m3 A kontovann
Antall m3 A konto kloakk

Gebyrpliktige eiendommer:

Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt ledningsnett, enten direkte eller via et privat fellesnett er gebyrpliktig.
Det vil si at har en fritidsbolig (hytte) fått avsatt stikkledning så er denne gebyrpliktig selv om ledningene ikke er lagt inn i hytta.

Bygninger som er brent eller revet, har gebyrer for "Fastdeler" helt til stikkledningen er frakoblet den kommunale hovedledningen.

Til toppen