Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Innhold

Pedagogisk-psykologiske tjenester er Porsgrunn kommunes rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Hvordan får hjelp og støtte fra PPT?

PP-tjenesten kan kontaktes av elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester. I følge Barnekonvensjonen artikkel 12 skal barnet eller eleven bli hørt og få gi uttrykk for sine synspunkter. Dette gjelder også for voksne som kontakter tjenesten.

PP-tjenesten kan samarbeide tverrfaglig på lokalt nivå, for eksempel med familiehelsetjenesten eller barneverntjenesten, og på statlig nivå med for eksempel Statped eller spesialisthelsetjenester.

Elever  med særskilte behov i den videregående skolen i Porsgrunn må henvende seg til Fylkeskommunal PPT, tlf.: 35 91 86 80.

Alle ansatte i Pedagogisk-psykologiske tjenester har taushetsplikt.

Hva PPT kan gjøre

PP-tjenester arbeider systemrettet ved å bistå skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Formålet er å å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov.

Når det tilmeldes, utarbeider PPT en sakkyndig vurdering (opplæringsloven §5-3), der det tas stillling til behov for spesialundervisning (§5-1) i skolen eller spesialpedagogisk hjelp (§5-7) til barn under opplæringspliktig alder.

PP-tjenester bistår med opplæring og veiledning til foreldre.

Kontakt PPT

Virksomhetsleder: haege.odberg@porsgrunn.kommune.no

PP-tjenester: pptjenesten@porsgrunn.kommune.no

Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn
Besøksadresse: Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn

Telefon: 35 54 72 40

Til toppen