Priser og gebyrer

Innhold

1.1 Gebyrer på vann, avløp, renovasjon og feiing

 

VANN                                                                                                                                           

UTGIFTER

 1000 kr

 

INNTEKTER

1000 kr

Drift vannverk

21 920

 

Gebyr

44 415

Andel felleskostnader

2 008

 

Andre inntekter

345

Kapitalkostnad

22 380

 

Bruk av fond

1 548

SUM gebyrgrunnlag

46 308

 

SUM inntekter

46 308

         

AVLØP 

       

UTGIFTER

1000 kr

 

INNTEKTER

1000 kr

Drift avløp

41 956

 

Gebyr

70 822

Andel felleskostnader

2 628

 

Andre inntekter

571

Kapitalkostnad

28 663

 

Bruk av fond

1 854

SUM gebyrgrunnlag

73 247

 

SUM inntekter

73 247

         

RENOVASJON 

       

UTGIFTER

 1000 kr

 

INNTEKTER

 1000 kr

Drift renovasjon

38 384

 

Gebyr

37 904

Andel felleskostnader

690

 

Andre inntekter

23

Kapitalkostnader

2 740

 

Bruk av fond

3 887

SUM gebyrgrunnlag

41 814

 

SUM inntekter

41 814

         

FEIING 

       

UTGIFTER

 1000 kr

 

INNTEKTER

 1000 kr

Drift feiervesenet

4 846

 

Gebyr

5 521

Andel felleskostnader        

632

 

Diverse inntekter

0

Kapitalkostnader

118

 

Bruk av fond

75

SUM gebyrgrunnlag

5 596

 

SUM inntekter

5 596

I felleskostnader inngår del av regnskap og innfordring, personal, IT mv. Dekningsgraden for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing sett over noen år skal være 100 %.

TYPE GEBYR

Kroner eks. mva

Endring

2018 – 2019

I. a. VANN

 

 

 Tilknytning pr. eiendom

1,00

 

 

 Årsgebyr, pr. m3

11,00

+4,8 %

 

 Fastgebyr

1 000,00

0 %

 

I. b.  AVLØP

 

 

 Tilknytning pr. eiendom

1,00

 

 Årsgebyr, pr. m3

21,00

+13,5 %

 Fastgebyr

1 400,00

0 %

I. c. RENOVASJON

 

 

 Vanlig abonnement pr. dunk

2 200,00

-17 %

 Septiktømming:**

 

 

 - Slam tømmes hvert 2. år, pr. m3 pr. år

500,00

0 %

 - Tette tanker, pr. tømming, stykkpris

1 650,00

+10 %

I. d. FEIING

 

 

- Pr. pipe pr. år

221,00

0 %

- Tilsyn av fyringsanlegg

221,00

0 %

           

PRISEKSEMPEL for en enebolig på 120 m2, 1 søppeldunk og 1 pipe.*

TYPE GEBYR

ENHETSPRIS

Kroner eks. mva

PRISEKS.:

En enebolig inkl. mva*

I. a. VANN

 

 

 Fastgebyr

1000,00

1 250,00

 Årsgebyr etter stipulert forbruk

11,00

1 650,00

I. b. AVLØP

 

 

 Fastgebyr

1 400,00

1 750,00

 Årsgebyr etter stipulert forbruk

21,00

3 150,00

I. c. RENOVASJON

 

 

 Standard abonnement pr. år

2 200,00

2 750,00

 Slamtømming hvert 2. år. kr/kubikkmeter/år**

500,00

 

 Tette tanker. kr pr tømming

1 650,00

 

I. d. FEIING

 

 

 Tilsyn av fyringsanlegg mv

221,00

221,00

 Feiing av en pipe

221,00

276,25

SUM KOMMUNALEGEBYRER

 

11 047,25

 

 

 

EIENDOMSSKATT

 

 

 Bolig m/eiend.skattegr.lag 0,99 mill kr og 7 ‰

6 930,00

7 623,00

SUM GEBYRER/EIENDOMSSKATT (*)

 

17 977,25

*) Innebærer en økning i sum gebyrer/eiendomsskatt fra 2018 tilsvarende 3%

Gebyrer i perioden: eks. mva

 

2018

2019

2020

2021

2022

Vann, gebyr, kr/m3

10,50

11,00

12,80

14,30

15,80

Avløp, gebyr, kr/m3

18,50

21,00

22,50

24,00

23,80

Renovasjon, gebyr for en husholdning

2 650

2 200

2 250

2 340

2 370

Feiegebyr pr pipe

221,00

221,00

233,00

242,00

250,00

Tilsyn fyringsanlegg

221,00

221,00

233,00

242,00

250,00

Feiegebyr, fritidsbolig

 

 

117,00

121,00

125,00

Tilsyn fritidsbolig

 

 

117,00

121,00

125,00

* Beløpene er i faste 2018 kroner.

** Gebyr for slamtømming og tette tanker søkes harmonisert med årsgebyr for avløp, for en standard enebolig.

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

Gjeldende fra 1.1.2019. Det er samme satser som i 2018.

A

GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2019:

2019

1 a

Oppstartsmøte:

Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte 

18 000

1 b

Behandlingsgebyr:

Fast gebyr for å ta sak til behandling 

71 800

1 c

Arealgebyr:

Pr. 100 m² planareal <20.daa m²

Ved %-BRA > 100% eller BYA > 50% regnes gebyret ut per 100 m² BRA (BRA = bruksareal, BYA= bebygd areal, jfr. Miljøverndepartementets veileder H-2300)

1 150

 

Pr. 100 m² planareal >20 daa

650

1 d

Unntak fra gebyrer:

Følgende formål blir ikke gebyrbelagt:

 • Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
 • Offentlig vegareal
 • Grønnstruktur
 • Landbruks-, natur- og friluftsformål
 • Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte. 

 

1 e

Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14:

10 500

1 f

Behandling av planprogram:

39 000

1 g

Urimelig gebyr: Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr 

 

 

B

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2019

2019

2

Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl § 20-4:

2 a

Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

5 050

2 b

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

5 050

2 c

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

5 050

2 d

Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

5 050

3

Rene eneboliger og fritidsboliger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Gebyr betales pr enhet.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

22 000

For hver igangsettingstillatelse

2 500

4

Sekundærleilighet i enebolig, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.t. pkt. 5.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

4 900

For hver igangsettingstillatelse

2 550

5

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gebyr betales pr boenhet

a)    Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 1.-4. enhet

16 000

b)    Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 5.-8. enhet

8 000

c)     Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, 9.  enhet og videre

4 500

For hver igangsettingstillatelse

2 550

6

Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

For garasje, uthus og lignende over 70 m² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m²

 

7

Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA

10 000

Bruksareal over 400 m² BRA

15 200

8

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

0 - 50 m²

kr. 9400,-  

+ kr. 140,- pr. m² 

 

51 - 100 m²

kr. 16 600,- 

+ kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m²

 

101 - 200 m²

kr. 22 200,- 

+ kr. 100,- pr. m² som overstiger 100 m²

 

201 - 400 m²

kr. 32 300,- 

+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m²

 

401 - 600 m²

kr. 40 400,-

+ kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m²

 

over 600 m²

kr. 50 600,-

+ kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser

 

For hver igangsettingstillatelse

2 550

9

Fasadeendring, etter pbl § 20-1 bokstav c):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 250

10

Bruksendring, etter pbl § 20-1 bokstav d):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

11

Riving, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e):

Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

0 – 100 m² BRA

Over 100 m² BRA

 

5 050

10 000

For hver igangsettingstillatelse

2 550

12

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2 og 3

5 050

10 000

For hver igangsettingstillatelse

2550

13

Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker:

Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf. forskrift ombyggesak § 11-4

2 550

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8

2 550

Avslag på søknad om lokal godkjenning av foretak

2 550

For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 17 betales ikke gebyr etter dette punktet

-

14

Dispensasjonsbehandling, etter pbl kap. 19 og fravik fra TEK:

Gebyr for behandling av søknader om dispensasjon kommer i tillegg til ev. byggesaksgebyr for selve tiltaket. Det betales det et gebyr per dispensasjon

 

Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser

Søknader som er særskilt arbeidskrevende, som dispensasjon fra 100 -metersone

12 000

Dispensasjoner– som avklares uten regionale myndigheters uttalelser

Søknader som er mindre arbeidskrevende.

8 000

For mindre dispensasjoner i henhold til plan- og bygningslovens som behandles direkte i byggesaken. For eksempel teknisk forskrift.

Dispensasjoner knyttet til mindre tiltak som er fritatt for byggesaksbehandling

5 000

 

Søknad om fra vik fra Teknisk forskrift/ krev jf. Pbl §31-2. fjerde ledd.

7 400

15

Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg, etter pbl § 20-1 første ledd bokstavene a), l),   og separate avløpsanlegg etter pbl § 27-2:

15a

Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15b

Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

Ved veger lengre enn 500 m betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15c

Damanlegg og basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15d

Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 050

Tiltaksklasse 2 og 3      for første ledning

10 000

For øvrige ledninger

5 050

For hver igangsettingstillatelse:

2 550

Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15e

Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

10 000

Tiltaksklasse 2 og 3

i tillegg kr. 120,- pr. løpemeter kaifront

20 200

Brygger på fritidseiendommer (tiltaksklasse 1)

5 050

For hver igangsettingstillatelse:

2 550

16

Vesentlige terrenginngrep, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

 

 

 

 

17

Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/ vare, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

Ved midlertidig installasjon i bolig settes gebyret til kr. 0,-

0

18

Skilt og reklameinnretninger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 050

For hver igangsettingstillatelse

2 550

19

Endring i forhold til tidligere gitt tillatelse:

Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak

2 550

20

Avslag på søknader:

Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning

 

21

Mangelfull søknad:

Dersom kommunen må underrette søker eller tiltakshaver om mangler i søknad etter pbl §§ 20-3, 20-4 eller søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19 skal det betales et ekstra gebyr

1 150

Trukket søknad:

Trukket søknad faktureres etter medgått tid

 

22

Oppretting av grunneiendom og arealoverføring, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m):

Ved tillatelse til oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som skal opprettes

5 050

Ved avslag på søknad om oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som avslås

5 050

23a
23b

Gebyr etter medgått tid:

Timepris

1 150 

Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting):

Der det i ettertid sendes inn en søknad for ulovlige igangsatte eller fullførte tiltak, betales vanlig gebyr av sakstypen med et tillegg på 50 % av fullt saksbehandlingsgebyr. Tilleggsgebyret skal dekke alle ekstrautgifter bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten.

Overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om byggesak kapittel 16 kan ilegges i tillegg.

24

 

Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn):

Ved første gangs sertifisering 

5 050

Ved resertifisering

2 550 

25

Øvrig:

 • Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
 • Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter/eksterne aktører.
 • Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.
 • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
 • Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.
 • 5 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn.
 • Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med bystyrets vedtak.

Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn, og det arbeidet og de kostandene kommunen har hatt, så kan Rådmannen av eget initiativ fastsette et passende gebyr.

1.3 Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven 2019

Gjeldende fra 1.1.2019. Det er samme satser som i 2018, med unntagen punkt 5 og 6 første punkt som er høynet med 1000 kr for å tilnærme seg selvkost/faktisk tidsbruk.

1.  Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn                                                                            

Areal 0 – 500 m²

22 300

Areal 501 – 2.000 m²

24 500

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 800

1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

 

         Areal 0 – 250 m2

8 100

         Areal 251 – 500 m2

11 650

         Areal 501 – 1.000 m2

15 600

         Areal 1.001 – 2.000 m2

18 350

        Areal over 2.000 møkning pr. påbegynt da.

1 800

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal 0 – 500 m²

22 300

Areal 501 – 2.000 m²

24 500

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 800

1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 

Areal 0 – 250 m²

8 100

Areal 251 – 1.000 m²

11 650

Areal over 1.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 800

1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

 

Volum 0 – 2.000 m³

22 300

Volum over 2.000 m³, økning pr. påbegynt 1.000 m³

1 100

1.6 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

 

Timepris

1 100

Minstepris

3 300

 

2.  Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning                                          

Viser til 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5 . I tillegg kommer forhåndsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

4 500

 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid, når saken blir trukket før den er fullført, saken avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av aktuelle gebyrsatser.

 

 

 

 

3. Grensejustering                                                                                                                             

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal 0 – 250 m²

8 100

Areal 251 – 500 m²

11 650

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m³

 

Volum 0 – 250 m³

8 100

Volum 251 – 1.000 m³

11 650

 

4. Arealoverføring                                                                                                                             

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

Areal 0 – 500 m²

22 300

Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål (SAK 10 § 4-3)

11 650

Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt  500 m²

1 100

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Volum 0 – 250 m³

18 350

Volum 251 – 500 m³

22 300

Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt  500 m³

1 100

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

5 500

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 100

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje.

For inntil 2 punkter

5 500

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 800

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats

1 100

 

6.2 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet

Areal 0 - 500 m2

11 650

Areal 501 – 2.000 m2

13 250

Areal over 2.000 m, økning pr. påbegynt da.

1 800

 

 

7. Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

4 500

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

3 300

Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

 

8. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater

Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid

Timesats

1 100

 

9. Timepriser

Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser beregnes etter medgått tid

Timepris kontorarbeid

1 100

Timepris feltarbeid

1 400

 

10. Ekspedisjonsgebyr

Tilrettelegging for tinglysing av saker fra private som ikke innebærer ordinær

 

oppmålingsforretning

3 300

 

11. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

12. Betalingsbestemmelser

 • Billigste alternativ for rekvirent skal velges i saker der gebyret kan beregnes etter flere ulike punkter i regulativet.
 • Gebyr skal betales til kommunekassa/kemneren etter regningsoppgave fra  oppmålings-myndigheten. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig rekvisisjon er poststemplet inn i administrasjonen.
 • Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er  igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse, adm. utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marka.
 • Tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift kommer i tillegg.
 • Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene,   jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

 

13. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

14. Statlige gebyrsatser (fastsatt av statlige myndigheter) Tatt med for oversiktens skyld 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter

0

Tinglysingsgebyr

525

Dokumentavgift (kun for intern føring)

0

     

 1.4 Gebyr for behandling av seksjonering 2019

Gebyr pr. søknad:

 

Behandling av søknad om seksjonering

Behandling av søknad om reseksjonering 

Tillegg ved befaring seksjonering / reseksjonering

Sammenslåing av seksjoner

5 000

7 200

2 150

0

 

- Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning.

  Gebyrer for denne vil da komme som tillegg i samsvar med satsene nevnt i pkt. 1.4 under

  ”Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven” ovenfor.

 

- Dersom saken behandles kun etter eierseksjonsloven vil det påløpe gebyr for utarbeidelse av

  Matrikkelbrev, i samsvar med pkt. 14 ovenfor.

 

- I tillegg betales det tinglysingsgebyr etter gjeldende sats.

  Slikt gebyr betales ikke ved avslag på søknad.

 

- Dersom kommunen oversitter fristene, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 % av det totale

gebyret, for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

1.5 Kultur og idrett

For idrettsanleggene gjelder dette fra 1.8.2019, for publikumsbading og øvrige lokaler fra 1.1.2019

Idrettsanlegg

Hverdager trening

Hverdager arrangement

Helg trening

Helg arrangement

1/1 idrettshall

1/1 svømmehall

1/1 bane

Gratis/160,-

295,-

Gratis/295,-

295,-

½ idrettshall, Minibane

Gratis/80,-

150,-

Gratis/150,-

150,-

Bryting/boksing/skyting

Garderobe

Gratis/30,-

65,-

Gratis/65,-

65,-

Kjølnes stadion

Gratis/295,-

295,-

Gratis/295,-

430,-

Utenbys lag/organisasjoner

Idrettsanlegg

Hverdager trening

Hverdager arrangement

Helg trening

Helg arrangement

1/1 idrettshall

1/1 svømmehall

1/1 bane

295,-

430,-

430,-

430,-

½ idrettshall, Minibane

150,-

215,-

215,-

215,-

Bryting/boksing/skyting

Garderobe

60,-

90,-

90,-

90,-

Kjølnes stadion

1065,-

1280,-

1280,-

1280,-

 Private leietakere

Alle dager og tider, trening + arrangement

1/1 idrettshall + 1/1 bane

430,-

½ idrettshall + Minibane

215,-

Bryting/boksing/skyting - garderobe

90,-

Kjølnes stadion

1065,-

Svømmehall

1065,-

Merk:

Leieprisene er pr time. Gratis leie gjelder barn og unge under 20 år.

Ved all skolebruk – som innenbys leie over 19 år.

Pris ved utleie til kommersiell virksomhet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det fastsettes enten en fastpris med utgangspunkt i pris for private, eller en skjønnsmessig, administrativ vurdering.

Bruk av bord, stoler og sceneelementer er inkl. i hall-leien, men bør bookes inn ved leiebestilling.

Ved utleie utover ordinær åpningstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter.

Leieprisen for Kjølnes Stadion er inkl. bruk av elektronisk tidtakeranlegg samt øvrig spesialutstyr for friidrett. Redusert dagspris kan avtales ved enklere bruk av anlegget.

Frist for leietaker for avbestilling av booking er fastsatt til 8 dager før.

Frist for virksomhet for kultur for endring av booking ifm. kamper/arrangementer, er fastsatt til 8 dager før.

Utleie av Eidangerhallen – Samfunnshus

Leieobjekter

Innenbys

Utenbys

Private

Leie av enkeltrom u anretning

240,-

370,-

725,-

Leie av enkeltrom m anretning

370,-

515,-

1010,-

Samfunnssal uten anretning

495,-

725,-

1435,-

Samfunnssal med anretning

755,-

1095,-

20610,-

 • Pris for kommersielle leietakere vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Alle priser gjelder dag/kveldsleie.
 • Ved utleie utover ordinær arbeidstid, vurderes tilleggsleie for dekning av ekstrautgifter.

BILLETTPRISER SVØMMEHALL

Barn, studenter, honnør enkeltbillett

55,-

Barn, studenter, honnør, klippekort

320,-

Barn, studenter, honnør årskort*

1660,-

Voksen, enkeltbillett

85,-

Voksen, klippekort

610,-

Voksen, årskort*

3 150,-

Familie, årskort*

3 900,-

Vannaerobic enkeltbillett

150,-

Vannaerobic, klippekort

865,-

Tilleggsbillett vannaerobic (ved bruk av voksenklippekort)

65,-

*For årskort gjelder perioden fra dato kortet er stemplet og ett år fram i tid

PRISER PÅ UTLEIE AV ANDRE KOMMUNALE KULTURARENAER

Lokale

Leietakere/type bruk

Leiesats

Teatersalen

Foreninger – forestilling

Etter avtale

Foreninger - øvelse

945,-

Brevik kino - salen

Foreninger – forestilling

2 825,-

Foreninger – Øvelse

945,-

Brevik kino – møterom

Faste brukere

0,-

Øvrige foreninger

945,-

Stridsklev og Lundedalen fritidssentre

Senteret - alle

945,-

Meierigården Ungdomshus

Møterom – alle

475,-

Storesalen- alle

945,-

Mule Varde

Foreninger i Forum for natur og friluftsliv i Telemark

0,-

Øvrige foreninger

Etter avtale

Bedrifter

Etter avtale

Merknader:

Teatersalen / Brevik kino

Det gis anledning til å øke leiesatsen til 10 % av billettinntektene (minimum kr 1500,-) ved store, potensielt inntektsbringende arrangementer og/eller arrangementer som krever spesiell tilrettelegging av teknisk karakter. Administrasjonen vurderer denne muligheten ut i fra skjønn.

Meierigården Ungdomshus / Stridsklev Fritidssenter / Lundedalen Fritidssenter

Senterlederne kan vurdere fritak for leie for faste brukere som bidrar vesentlig til driften av sentrene. Senterlederne gis mulighet til å fastsette leiepris på enkelte arrangement ut fra arrangementets karakter og størrelse, innenfor de rammer som er gitt.

SANSEAVDELINGEN FRISKLIVSENTERET

Grupper/uteleierom

Leiesats

Opplæring i bruk av sanseavdelingen

275,-

Leie pr time:

 

Familie, enkeltpersoner – alle rom

170,-

Grupper – alle rom

275,-

 

BIBLIOTEK – PURREGEBYR

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på låntakers lånekort. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes. Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp. Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser.

Purring

Voksne

Barn

 1. purring

65,-

0,-

 1. purring

85,-

30,-

 1. purring

115,-

55,-

Dersom det lånte materiellet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil det bli sent ut erstatningskrav, og ved manglende betaling vil låneretten bli inndratt.

BIBLIOTEK – UTLEIE AV MØTEROM

Lokale

Leiepris

Lite møterom – 2. etasje

180,-

Stort møterom – 2. etasje

360,-

«Hjørnet» - møterom 1. etasje

500,-

«Allmenningen» - stort hovedrom ut mot parken – 1.etasje

945.-

KULTURSKOLEN 

Elevavgift pr år kr 3.225,-

Kr 1.612,- pr semester/halvår, faktura sendes i februar og oktober.

Det gis inntektsbasert elevavgift etter følgende bestemmelser:

For dagsaktuell inntekt mellom 3G og 5G*.

Elevavgift kr. 1.620 pr år kr. 810,-. pr semester/halvår.

For dagsaktuell inntekt under 3G*.

Elevavgift kr. 1.100 pr år kr. 550,- pr semester/halvår.

*G = Folketrygdens grunnbeløp (tilsvarer kr. 96.883 i 2018).

Søskenmoderasjon = 30 %

En elev kan ha flere elevplasser dvs. gå på flere tilbud i kulturskolen, men må da betale fullt ut for disse. 

Eksempel

Barn nr. 1

1. elevplass

Betaler full avgift

Barn nr. 1

2. elevplass

Betaler full avgift

Barn nr. 2, 3, 4…

1. elevplass

Gis 30 % søskenmoderasjon

Barn nr. 2, 3, 4…

2. elevplass

Betaler full avgift

Tilpassinger:

Dans. Det gis 50 % moderasjon for deltagelse i klassisk ballett for de som har opplæring i flere danseparti.

Musikk. Etter tre år i instrument-/sangopplæring og etter anbefaling fra lærer, kan instrument-/sangelever kjøpe en ½ elevplass ekstra slik at de får 30 minutt individuell undervisning pr uke mot normalt 20 minutt. For dette betaler de ½ elevavgift ekstra. Det gis også mulighet for å kjøpe dobbel elevplass mot å betale dobbel avgift. Kjøp av dobbel elevplass forutsetter imidlertid at det ikke er venteliste på gjeldende instrument og tildeles kun for ett skoleår om gangen. Deltagere som får elevplass i samspill/band betaler ½ elevavgift i for dette i tillegg til ordinær elevavgift for instrumentundervisning. Dersom noen deltar i samspill/band uten å ta instrumentundervisning, må de betale full avgift for samspill/band.

Deltagere som får elevplass i fordypningstilbudet betaler 1 ½ elevavgift.

1.6 Andre gebyrer/brukerbetalinger

SAMFERDSEL 

 

2018

2019

Gebyr for parkeringsskive

Kr 23

Kr 24

Langtidsparkeringsavgift, pr time, maks kr 70 pr døgn

Kr 13

Kr 14

Korttidsparkering pr time etter 2 timer

Kr 24

Kr 25

Ansattparkering pr måned

Kr 540

Kr 550

Gebyr for gravesøknad

Kr 1 800

Kr 1 850

 

Feste av grav

2018

2019

Festeavgift pr grav pr år

250,-

275,-

 

Gebyr for startlån

2018

2019

Gebyr for etablering av startlån

1 500,-

1 500,-

 

Skolefritidsordningen – brukerbetaling pr mnd.

F.o.m. 01.08.2018

2019

100 % plass

2 700,-

2 700,-

  80 % plass

2 360,-

2 360,-

  60 % plass

1 820,-

1 820,-

  50 % plass

1 550,-

1 550,-

 

Barnehage - brukerbetaling pr mnd.

2018

1.1.2019

1.8.2019

Ordinær brukerbetaling

2 910.-

2 990,-

3 040,-

Regjeringen foreslår at maksprisen øker til 2 990,- kr pr måned fra 1. januar 2019, og at den økes ytterligere til 3 040,- kr pr måned fra 1. august 2019.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen: Ordningen går ut på at en husholdning ikke skal betale mer enn 6 % av brutto lønns- og kapitalinntekt. Foreslått makspris 1. januar 2019 innebærer en inntektsgrense på kr 548 167 for å få reduksjon i pris. Foreslått makspris fra 1. august 2019 innebærer en inntektsgrense på kr 557 333. 

Gratis kjernetid: Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. I forslaget til statsbudsjett er det foreslått gratis kjernetid også for 2-åringer fra 1.8.2019. Inntektsgrensen er da foreslått til 548 500.

 

Klokkerholmen

2018

2019

Leirskolen pr uke –  elever fra Porsgrunn

2 200,-

2 300,-

Leirskolen pr uke –  elever fra andre kommuner

2 350,-

2 400,-

Feriekolonien pr uke

800,-

850,-

Sommerskoleuke

850,-

1 000,-

 


Trygghetsalarmer

2018

2019*

Gebyr – trygghetsalarm – pr måned

318,-

324,-

*) Det vil bli lagt frem egen sak om gebyr for trygghetsalarm, men legges inn en økning på ca. 2,5 % nå.

 

Betalingssatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten 

2018

2019

Middag pr. porsjon

Justeres i henhold til prisene fra leverandør, p.t.  Scheen matservice*)

Justeres i henhold til prisene fra leverandør, p.t.  Scheen matservice*)

Grøt pr. porsjon

Dessert pr. porsjon

Diettmat

*) Priser for mat finnes på Scheen matservice Skien kommunes internettsider.

Betalingssatser for opphold i institusjon

2018

2019**

For dagopphold på institusjon pr. dag inntil 60 døgn

80,-

80,-

For korttidsopphold på institusjon pr. døgn inntil 60 dager*

160,-

160,-

Opphold trygghetsavdelingen, Mule, pr. døgn

226,-

231,-

*)   For korttidsopphold over 60 døgn beregnes betalingssatser ut fra inntekt og personlige økonomiske forhold.  Avlastningsopphold er vederlagsfritt.

Satsene for 2019 blir eventuelt justert etter statens satser, noe som kommunen ikke har informasjon om nå.

Egenbetaling opphold trygghetsavdelingen er justert noe de siste årene. Foreslås regulert i samsvar med normal prisvekst.

Hjemmetjenester – Abonnementer

2019

Inntil kr 187 272 (inntil 2G)

205,-

Kr 187 273 – 280 908 (2-3G)

1 286,-

Kr 280 909 – 375 444 (3-4 G)

1 929,-

Kr 375 545 – 468 180 (4-5G)

2 571,-

468 181 og mer (over 5G)

3 214,-

Selvkost/timepris settes til 336,- . Dette er en prisjustering ut over 2,5% og har sin bakgrunn i at det over tid ikke har vært regulert tilstrekkelig med de reelle kostnadene for tjenesten.

Abonnementssatsene kan bli noe justert som følge av endring i grunnbeløpet, noe som kommunen ikke har informasjon om nå.

Porsgrunn legetjenester*

Jan-juni 2018

2019

Ekspedisjonsgebyr (Kun ved fakturering)

59,-

59,-

Enkel pasientkontakt (frem til frikortgrensa)

54,-

63,-

*     Gebyrer hos fastleger er ikke fastsatt lokalt, men regulert i statlig normaltariff

Familiehelsetjenester

2018

2019

Veiledningsgebyr ved konsultasjon (Barn under 12 år, gratis)

155,-

155,-

Resept

105,-

105,-

Utskrift av nye vaksinasjonskort

55,-

55,-

Ekspedisjonsgebyr (Kun ved fakturering)

65,-

65,-

Foreldreforberedende kurs

500,-

500,-

 

Saturnveien barne- og ungdomssenter

2018

2019

Deltakelse på Stim (støttekontaktgrupper) pr. halvår

500,-

500,-

 

NAV

2018

2019

Mistet minibankkort – utstedelse av nytt

100,-

100,-

 

INTERKOMMUNAL TOLKETJENESTE

2018

2019

Pris pr. tolketime

650,-

650,-

Til toppen