Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Innhold

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Telemark favner alle 18 kommunene i Telemark. Porsgrunn kommune er vertskommune.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fikk ny ordning fra 1.januar 2017.

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Se den nasjonale nettsiden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester www.usht.no

e-postadresse: usht@porsgrunn.kommune.no

Kontaktpersoner

Marit Skraastad
Fou-leder
Kontortelefon: 35 93 33 03
Epost: marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no  

Heidi Johnsen
Rådgiver 
Kontortelefon: 35 54 73 37, mobil: 941 33 566
Epost: heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

Wenche Risnes 
Prosjektmedarbeider, spesialsykepleier
Kontortelefon: 35 93 33 37, mobil: 480 33 069
E-post: wenche.risnes@porsgrunn.kommune.no

Kristine Nybø Selander
Prosjektmedarbeider, sykepleier
E-post: kristine.nybo.selander@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen