Utviklingssenter for sykehjem i Vestfold og Telemark (Telemark)

Innhold

Tidligere var det et Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i hvert fylke. Etter 2020 vil Vestfold og Telemark fylke ha to utviklingsentre med henoldsvis Sandefjord og Porsgrunn som vertskommune. Telemark favner kommunene i gamle Telemark fylke.

Besøk vår nettside for mer informasjon: http://usht-telemark.no/ 

Det overordnede samfunnsoppdraget til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en nasjonal satsing og et av virkemidlene for å realisere målene i Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og gir årlige føringer for sentrenes aktivitet.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

USHT skal innhente og spre kunnskap ovenfor de øvrige kommuner i fylket og landet forøvrig. Se den nasjonale nettsiden for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester www.usht.no

e-postadresse: usht@porsgrunn.kommune.no

Kontaktpersoner

Marit Skraastad
Fou-leder
Kontortelefon: 35 93 33 03
Epost: marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no  

Heidi Johnsen
Rådgiver 
Kontortelefon: 35 54 73 37, mobil: 941 33 566
Epost: heidi.johnsen@porsgrunn.kommune.no

Vigdis Aaltvedt
Prosjektmedarbeider/Ph.D.-kandidat/Offentlig sektor Ph.D.
Epost: vigdis.aaltvedt@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen