Helse og omsorg

Innhold

Fra regjeringens side er det nå lettet på flere tiltak. Det betyr ikke at virusutbruddet er i ferd med å gå over men at vi må forholde oss til et utbruddet som endrer seg. Helsetjenestene i Porsgrunn kommunen er fortsatt i en krevende situasjon selv om det ikke har vært mange bekreftede smittede i Porsgrunn. Vi er fortsatt i beredskap men på grunn av lite smitte kan vi nå åpne noen av våre tjenester med de nødvendige tilpasninger i forhold til smittevern.

Det er fortsatt viktig at vi beholder kontrollen på smitten og derfor har vi  økt vår testkapasitet. 

Vi må være forberedt på at tjenesten kan måtte stenge ned igjen ved en endret smittesituasjon. Vi ønsker å:

 • unngå smittespredning
 • sikre kapasiteten til å ivareta alvorlig syke pasienter.
 • ha et forsvarlig tilbud til alle brukere av våre tjenester, beskytte sårbare pasientgrupper og beskytte ansatte som jobber med mennesker som kan være smittet.

Konsekvensen er at enkelte brukere av helsetjenester vil oppleve å få et midlertidig endret eller redusert tilbud. Alle mottakere av disse tjenestene vil bli varslet om dette og denne siden oppdateres fortløpende.

Institusjoner og boliger med tilknyttet døgnbemanning

(sykehjemmene, Ø-hjelp, korttidsopphold, rehabiliteringsopphold/vedlikeholdsopphold og boliger med nærhet til bemanning) 

Det blir i hver enkelt søknad om tjenester gjort en helhetsvurdering utfra behovet for tjeneste, smitterisiko og ressurser.

Besøk av pårørende

Som hovedregel skal beboere i kommunale sykehjem og beboere i andre helse-og omsorgsinstitusjoner fritt kunne motta besøk i tråd med lovverkets krav. Det er likevel behov for smittevernrutiner og god praksis ved besøk. Inngangsdører vil på de fleste tjenestestedene være låst, og man må ringe på for å komme inn.

Unntak fra regler avtales på tjenestestedet i kontakt med avdelingen.

Følgende tjenestesteder omfattes av endringen:

 • Mule sykehjem, Vestsiden sykehjem og Doktorløkka bosenter, Brevik sykehjem, Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter og St.Hansåsen lokalmedisinske senter.
 • Saturnveien barne-og ungdomssenter
 • Vanntårnet omsorgsboliger og bokollektivet på Vestsiden.
 • Boliger i miljøarbeidertjenesten for funksjonshemmede og i tjenesten psykisk helsetjeneste og rusomsorg, samt Nystrand og Frednes omsorgsboliger følger i hovedsak samme regelverket for besøk, når det gjelder nødvendige prosedyrer.men med tilpasninger for de ulike stedene.

 Regler ved besøk

 • Sprit ved inngangsdør må benyttes
 • Besøkende kan gå alene til pasienten, men unngå å røre noe i fellesarealene
 • Spriting av hender før man går inn på rommet og når man forlater rommet
 • Det er ikke begrensning på hvor lenge besøket kan vare
 • Følg de vanlige smittevernreglene fra FHI, bl.a:
  • Hold en meters avstand
  • Ikke berør hverandre
  • Host – nys i armkroken
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Vask og sprit hendene ofte
  • Besøksrestriksjoner i 10 dager etter ankomst fra utlandet/ røde soner gjelder fortsatt
 • Det er ingen servering på rommet , men man kan evt. ta med kaffe og kopper selv
 • Det føres besøksprotokoll med tanke på smittesporing

Hvis situasjonen endrer seg
Besøksreglene kan endre seg ved smitteutbrudd på den enkelte virksomheten eller dersom smittespredningen i Porsgrunn endrer seg.

Aktivitører, frisører og fotterapeuter

Aktivitører, frisører og fotterapeuter på heldøgns institusjoner er delvis i gang igjen og utfører tjenestene ut fra gjeldene smittevernregler.

Trygghetsavdelingen

Avdelingen er åpen igjen med redusert drift grunnet smittevern hensyn. Kan kontaktes på tlf. 35 93 23 11.

Hjemmetjenestene  

Helsetjenester i hjemmet/ hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien vil konsentrere sine ressurser om å gi nødvendig helsehjelp og tjenester til risikoutsatte brukere. Det er viktig at hjemmesykepleien har tilgang på flytende såpe og tørkerull i hjemmet for å redusere smittefare.

Hjemmesykepleien følger til enhver tid de gjeldene råd fra Folkehelseinstituttet når det gjelder smitte og beskyttelsesutstyr.

Praktisk bistand/hjemmehjelp
Hjemmehjelpstilbudet er iverksatt igjen og drives som før men med de nødvendige smittevernhensyn.

Handling
Porsgrunn kommunes Frivillighetsbank kan bistå med handling. https://www.porsgrunn.kommune.no/koronainformasjon/frivillighet/

De fleste butikker har i dag tilbud om utkjøring av varer.

Dagavdeling for eldre
Dagavdelingen for eldre på St.Hansåsen åpnes delvis men har redusert drift. Det stenges i uke 28, 29 og 30.

Dagavdelingene for demente på Vestsiden, (yngre og eldre) er delvis åpnet. Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til iverksetting av den enkeltes behov for oppstart av tilbud.

Dagavdelingen på Vestsiden for eldre er stengt i uke 28, 29 og 30.

De til enhver tid gjeldene rådene fra Folkehelseinstituttet når det gjelder smittevern følges ved alle våre dagavdelinger.

Avlastningstilbud
Det tildeles avlastningsopphold i trå med vedtak og iverksettes med gjeldene tiltak.

Hverdagsrehabilitering (HVR)

Dette tilbudet har åpnet igjen og utfører tjenestene ut fra gjeldene smittevernregler.

Ergo- og fysioterapi

Ergo- og fysioterapiavdelingen har åpnet igjen og utfører tjenestene ut fra gjeldene smittevernregler. Gruppetilbudene vil ikke starte opp igjen før høst 2020.

Friskliv, Læring og Mestring

Treningen er åpnet med følgende smittevernstiltak:

 • Fysioterapeutene følger nasjonale råd, samt veileder utarbeidet for faggruppen.
 • Vi starter i første omgang opp med frisklivstrening utendørs.
 • Frisklivstrening utføres i små grupper. Vi starter forsiktig og øker antall deltakere litt etter litt , maks antall er 19 + fysioterapeuten.
 • Oppmøte er alltid utendørs.
 • Anbefalt avstand skal opprettholdes under hele treningstimen.
 • Eventuelt treningsutstyr som brukes desinfiseres før og etter bruk, og går ikke på rundgang mellom deltagere. Foreløpig åpner vi ikke for noen nye deltagere.
 • Alle våre lokaler innendørs vil være stengt, dette gjelder også toalettene.
 • Alle henvendelser eller spørsmål til Friskliv foregår per telefon. Tlf: 95 07 66 06

Noen rutiner alle må følge:

 • Har du luftveissymptomer, feber, er i karantene eller i isolasjon: bli hjemme. Ta kontakt med friskliv per telefon før du møter opp på trening igjen. 
 • Følg smittevernråd/regler fra myndighetene.
 • Er du usikker på noe av dette, ta gjerne en ekstra telefon til friskliv før du kommer.
 • Er du i risikogruppe og usikker, ta gjerne en ekstra kontakt til fastlegen din.

Når du kommer:

 • Ikke møt opp i god tid, men til tiden treningen er satt opp.
 • Møt opp utenfor frisklivskontoret, ikke inne i lokalet.
 • Hold minimum to meters avstand til andre deltagere mens du venter.
 • Du vil bli bedt om desinfisere hendene både når du kommer og når du går. Desinfeksjon kommer til å finnes utendørs.
 • Vi håndhilser ikke.
 • Følg ellers de beskjeder og retningslinjer som blir gitt av fysioterapeuten.

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentre på Meierigården og Vestsiden er delvis gjenåpnet. Les mer om dette her.

Psykisk helsetjeneste

For å forebygge smitte av koronaviruset, endres ordinære tjenester i psykisk helse noe inntil videre. Vi gir oppfølging hjemme med de nødvendige smittevernhensyn men vi har ikke møter i Storgata 153. Det vil si at vi ikke setter opp møter eller kurs frem til smittesituasjonen er mer avklart. Inngangsdøren i Storgata 153, i 3.etasje er stengt, og vi tar ikke imot henvendelser på døren.

Vi ønsker å være tilgjengelige for våre brukere og våre samarbeidspartnere. Du kan fortsatt kontakte oss som jobber ved enheten via våre ordinære telefonnumre og/eller mailadresse.

Rusteam

Ruskonsulentene er på jobb og reiser på hjemmebesøk når det er behov for samtale/oppføling. Døren i Storgata 153 er stengt.

Feiselvei: Dagsenteret har stengte dører, men med personalet innendørs. Det servers varm lunsj og  leverer ut matposer mellom kl. 08.30-09.30 og fra 11.30-13.30

Feltsykepleier deler ut brukerutstyr, har tar i mot en og en person.

Boteam

Midlertidig botilbud holdes åpent hele døgnet ettersom Dagsenteret stenges.

Vi gir oppfølging hjemme med de nødvendige smittevernhensyn. Kun strengt nødvendige møter avholdes, og da helst over tlf.

Øvrige lavterskeltilbud holdes ikke i gang og oppstart av ulike grupper vil tidligst bli høst 2020

Feltpleien med LAR

LAR-utdeling vil fortsatt skjer på Feiselvei mellom kl 0830 og 1130. Kun en bruker inne av gangen, medikasjon gis i luke i ekspedisjonen.

Støttekontakt

Støttekontaktoppdrag i psykiskhelse og rusomsorg følges opp pr tlf eller ved at det gås turer eller andre uteaktiviteter.

Dagsenter

Dagsenteret på Raschebakken holder foreløpig steng.

Miljøarbeidertjenesten

Det gjøres individuelle vurderinger knyttet til de ulike brukerne, men hovedlinjene i Miljøarbeidertjenesten er som følger:

Boliger med heldøgns bemanning
Det blir oppfordret til  besøksforbud for tjenestemottagerne for å skjerme de så langt som mulig for smitte da mange har underliggende sykdommer. Det sees nå på andre kommunikasjonsformer som f.eks. FaceTime, dette for å opprettholde kontakt med pårørende. Det kan også være aktuelt å møte pårørende f.eks. ved lokale tursteder etter avtale med personale tilstede.

Dagsenter og støttekontakt
Alle støttekontaktoppdrag i Miljøarbeidertjenesten blir individuelt vurdert. Når det åpnes for at støttekontakt ordningen kan iverksettes må retningslinjene for smittevern fra Folkehelseinstituttet følges.

Gartnerløkka dagsenter gir tilbud til hjemmeboende og enkelte som bor i boliger med heldøgns bemanning. Dette blir individuelt vurdert. De som ikke får sitt opprinnelige tilbud ved Gartnerløkka, vil få tjenester der de bor.

Ambulante team
Det gjøres individuelle vurderinger, og det gjøres også noen aktiviteter i gruppe. Det tas nødvendige smittevern hensyn.

Avlastning for barn
Saturnvegen vil i hovedsak forsøke å gjennomføre rullerende avlastning etter vedtak for å avlaste pårørende.  Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver. Det tas nødvendige smittevern hensyn.

Turbotur og Steam gir tilbud til enkelte men har ikke overnatting på Turbotur.

Familiehelsetjenester

Familiehelsetjenester tilbyr tjenester i tråd med anbefalinger for smittevern i koronasituasjonen. Dette innebærer at enkelte konsultasjoner blir erstattet med telefonsamtale eller kan bli utsatt ved behov.

Under finner du informasjon om de enkelte tjenestetilbudene våre. Det er bare å ta kontakt alt etter behov på telefon eller mail.

Jordmor- og helsestasjonstjenesten prioriterer konsultasjoner i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Vi er tilgjengelige på telefon 35 54 73 45 mellom klokken 08.00 og 15.30.  Alle kan ringe oss for spørsmål, og ved behov for veiledning.

Vi ber om at alle har avtalt time før oppmøte, pga smitteverntiltak i koronasituasjonen.

Kontaktpersoner:

Helsestasjon 0-5 år: Kristin Torvik Tlf: 901 68 978

Jordmor Marthe Tobiasson Tlf: 94 15 47 96
Jordmor Mona Rognlien Troøyen  Tlf: 91 30 23 18
Jordmor Anne Elisabeth Nord Tlf: 35 54 73 21

Helsesykepleierne i skolen er tilgjengelige ute på de ulike skolene. De kan også treffes på mail og mobil. Kontaktopplysninger til den enkelte helsesykepleier i skolen ligger i linken under.
https://www.porsgrunn.kommune.no/organisasjon/helse-og-omsorg/familiehelsetjenester/#index3

Kontaktperson barneskolen: Marianne Godø 906 59 133
Kontaktperson ungdomsskolen: Nina Mortensen 957 85 728

På helsestasjon for ungdom er vi tilgjengelige på tlfnr: 94 15 59 77 mandag – torsdag 08:30 – 15:30. Ta kontakt for timebestilling.

Kontaktperson HFU: Stine Ødegaard 48 13 40 90

Vaksinasjonskontoret har et meget begrenset tilbud de kommende ukene.

Flyktninghelsesykepleier Ingrid Hodne er tilgjengelig på telefon 917 98 801.

Habiliteringskoordinator og Barneteamet fysio/ ergo er tilgjengelige på mail og mobil. Alle gruppeaktiviteter er avlyst til over sommeren, men vi følger opp henvisninger som normalt. Vi kan ha noe lengre ventetid på saker en stund fremover.
Kontaktperson: Katrine Lyngstad Smørsgård, tlf: 413 65 655

Psykolog er tilgjengelig på telefon og e-post mandag til fredag fra kl 08.30-16.00.
Kontaktperson: Yann Erik  Skylligstad  Tlf: 941 49 322

For øvrige henvendelser til Familiehelsetjenester. Ta kontakt på e-post med virksomhetsleder Lene Lindflaten eller Nina Didriksen.

Har du eller noen i din husstand feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ønsker vi at du ringer oss før du møter på helsestasjonen. Vi vil da vurdere om timen din kan utsettes. Vi ber også om at du orienterer oss om du har fått påvist Covid 19 (koronavirus), eller er nærkontakt til noen med påvist smitte. Er du i karantene vil vi helst utsette konsultasjon til denne er opphevet.

Individuell plan og koordinator, samt gjennomføring av ansvarsgruppemøte

Den 28.mars 2020 innførte Regjeringen midlertidige endringer i helselovgivningen. Blant annet er retten til individuell plan (IP) midlertidig opphørt. Gode planer for oppfølging og overganger må fortsatt sikres.

Det er utarbeidet et skriv fra Helsedirektoratet, 02.04.20 om praktisering av det nye regelverket.

Hovedformålet med endringen er å gi mulighet for å avlaste helsetjenesten. Så lenge det er mulig ut fra kapasitet bør tjenestene drive ordinært.

At det ikke foreligger en rett til å få utarbeidet individuell plan så lenge forskriften gjelder, betyr ikke at eksisterende planer skal opphøre. Men planarbeidet kan, i likhet med annen aktivitet i tjenestene, prioriteres ned ved behov der det vurderes forsvarlig. Oppdatering av plan og møtevirksomhet knyttet til denne kan være eksempler på oppgaver som prioriteres ned. Her må det gjøres individuelle vurderinger opp mot den enkeltes behov i hver enkelt sak.

Bestemmelsene om koordinator er ikke endret. Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal fortsatt tilbys koordinator. De mest sårbare gruppene, må ivaretas så godt som mulig slik at de ikke i tillegg til å få et redusert tilbud også mister viktige kontaktpersoner i tjenestene. Her er det viktig at det gjøres individuelle vurderinger.

Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er åpent for publikum igjen. Det oppfordres til å lever søknader eller annen post i vår postkasse utenfor inngangen. Ved henvendelse på døren vil det bli tatt smittevernhensyn. Man kan henvende seg til tlf: 35 54 73 30 eller e-post tjenestekontoret@porsgrunn.kommune.no

Alle søknader  behandles individuelt og det vil gis foreløpig svar på henvendelser. Det vil fortsatt være noe lengre saksbehandlingstid på endel saker.

Offentlig tannhelsetilbud 

Tannhelsetilbudet er tilbake til ordinær drift. Porsgrunn tannklinikk har telefon: 35 56 65 60

 

Til toppen