Rusavhengighet

Innhold

Har du et rusproblem, er pårørende eller lurer på noe vedrørende rusproblematikk? På disse sidene kan du finne mer informasjon om hva slags hjelp du kan få - eller har krav på - som innbygger i Porsgrunn kommune.

Vi arbeider for å fremme brukernes egne ressurser og muligheter, og jobber for at den enkelte i størst mulig grad skal klare å mestre sin egen hverdag. Vi arbeider langsiktig, og gir individuelle og tilpassede hjelpetiltak.

Bekymringsmelding

Dersom du er bekymret for at noen utsetter sin fysiske og psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende rusmisbruk, kan skriftlig bekymringsmelding sendes til Psykisk helsetjeneste og rusomsorg avd. Rusteam.

Se for øvrig vilkår i Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10.

Skriftlig bekymringsmelding jf. HOL §§ 10-2 og 10-3

Boteam

Boteam er en del av Porsgrunn kommunes tilbud til personer over 18 år med rusproblemer og / eller psykiske lidelser.

Boteam har ansvar for Feiselvei 3 (kommunens midlertidige botilbud for personer uten bolig), samt en ambulerende hjemmetjeneste til personer som trenger praktisk bistand og opplæring i hjemmet.

Ambulerende hjemmetjenester / bo-oppfølgingstjeneste:

Det jobbes etter vedtak fattet av Tjenestekontoret på bakgrunn av brukers søknad. Vi møter brukere i deres hjem og hjelper til med gjøremål som den enkelte selv har vanskeligheter med å gjennomføre.  Det er en forutsetning at bruker selv er deltagende i arbeidet for å oppnå størst mulig selvstendighet.

Bistanden som gis blir individuelt tilpasset den enkeltes behov, men noen eksempler på hva vi jobber med er:

 • bygge nettverk for brukeren, og sette han / hun i kontakt med nødvendige tjenester
 • ha en koordinerende rolle for å sikre et velfungerende støtteapparat rundt bruker
 • ha et nært samarbeid med 1. - og 2.linjetjenesten for å bidra til et godt helsetilbud
 • hjelp til å skape struktur og regelmessighet i hverdagen

Vår kjernetid er fra kl. 09 til 15.00 alle hverdager.

Avdelingsleder: Arne Øystein Pettersen

Det er kommunens Tjenestekontor som behandler søknader om tjenester fra oss. For å søke om bistand fra Boteam, følg lenken og fyll ut søknadsskjemaet: Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Feiselvei 3

Porsgrunn kommune tilbyr midlertidig botilbud for personer som har havnet i akutt bolignød.

Vi har disponibelt seks rom som er enkelt innredet. Det er felles bad, muligheter for enkel matlaging og for vask av tøy. I tidsrommet Feiselvei 3 er åpent, er det personale tilgjengelig.

Botilbudet holder åpent fra kl. 15.00 til 08.00 alle hverdager. I helger og andre helligdager er Feiselvei åpent hele døgnet.

Oppholdet koster kr. 115,- per døgn.

Grunnkriterier for å få innvilget midlertidig botilbud er:

 • at søker er over 18 år
 • at søker har tilhørighet i Porsgrunn kommune
 • at søker selv ikke klarer å skaffe til veie egen bolig

Vedtak på midlertidig botilbud fås ved personlig oppmøte på NAV eller kommunens Servicesenter.

Klikk på denne lenken for å finne åpningstider NAV Porsgrunn, tlf. 55 55 33 33

Åpningstider Servicesenteret: alle hverdager kl 09 til 16 (kl 15 sommer) - tlf: 35 54 70 00

Telefonnummer Feiselvei 3: 35 56 54 30

Rusteam

Rusteam gir blant annet individuell oppfølging og behandling av personer med rusproblematikk.

Hvem kan søke Rusteam:

Personer over 18 år som har et rusproblem, og er bosatt i Porsgrunn kommune .

Åpningstid:

Mandag til fredag kl. 08.00 - 16.00

Telefon: 35 54 74 87

Besøksadresse: Storgata 153, Porsgrunn (Apotekergården, 3.etg.) 

Hva gjør Rusteam:

 • Kartlegging av rusavhengige (behov, ressurser og utfordringer)
 • Henvisningsmyndighet til tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
 • Henvisningsmyndighet til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Motiverende samtaler for rusreduserende atferd
 • Oppfølging av brukere og pårørende før, under og etter behandling
 • Samarbeid med pårørende
 • Veiledning og henvisning til behandling av pårørende

Søknadsprosess

Ønsker du å søke om tjenester fra Rusteam, finner du søknadsskjemaet her: Søknadsskjema Rusteam

Dagaktivitetessenteret i Feiselvei

Senteret er et lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige over 18 år.

Åpningstider:

Mandag til fredag kl. 08.30 - 15.00

Tilbudet omfatter:

- Daglig servering av mat:

Frokost kl. 08.30 - 09.30, middag kl. 11.30 - 13.30

- Vask av klær og dusjmuligheter

- Veiledning og samtaler

- Sosialt samvær og diverse aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Telefon: 35 56 54 34

Feltpleien

Målgruppe:

Rusmiddelavhengige over 18 år med behov for helsehjelp. 

Målsetting:

Ivareta brukernes psykiske og fysiske helse, motivere til endring på en respektfull måte. Utøve smitteforebyggende tiltak.

Fokusområde:

Helsehjelp ved helsesøster uten timebestilling:

 •  Hjelp til enkle medisinske problemstillinger, råd og veiledning
 •  Sårstell
 • Samtale

Smittevern:

 • Smitteforebyggende informasjon
 • Utdeling av rent brukerutstyr
 • Mottak av brukt brukerutstyr
 • Injeksjonsteknikk og hygiene
 • Vaksinasjon

 Forøvrig:

 • Motivere til å kontakte det ordinære helse- og hjelpeapparatet
 • Urinprøvetaking
 • Kostveiledning

Åpningstider:

Feltpleien: Mandag til fredag kl. 08.15 - 15.00

Urinprøvetaking: Mandager og fredager kl. 08.15 - 12.00

Utdeling / innlevering av brukerutstyr: Mandag til fredag kl. 12 - 15

Drop-in!

Telefon: 35 56 54 33

Osebrogate bofellesskap

Osebrogate er et bofellesskap for personer med ROP-lidelser (samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).

Det er totalt 8 leiligheter med døgnbemanning alle dager.

Vi arbeider langsiktig etter vedtak og utarbeidede planer. Målet med tjenesten er å gi et godt botilbud, trygge rammer og nødvendig hjelp og omsorg.

Telefon bofellesskap: 35 51 64 93

Avdelingsleder: Vibeke E. Waaden

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Porsgrunn kommune ved Rusteam og / eller fastlege kan søke LAR-behandling i samarbeid med bruker som er i behov av denne type behandling. Kommunen har et ansvar for å følge opp bruker før, under og etter behandlingen.

Søknader vil bli vurdert av Tverrfaglig tildelingsteam ved DPS nedre Telemark.

For å lese mer informasjon om LAR-bahandling generelt, gå til Helsedirektoratets nettsider her.

For pårørende

Pårørende som henvender seg til kommunens rusomsorgstjeneste skal gis generell informasjon om rettigheter og saksbehandling.

Videre kan det gis mulighet for opplæring og faglig informasjon om aktuelle lidelser og vanlig helsehjelp som ytes. Slike generelle opplysninger er ikke underlagt taushetsplikten, jf. Forvaltningslovens § 11.

Vi i Rusteam kan tilby individuelle samtaler til deg som pårørende av en rusavhengig. Som pårørende har man en økt risiko for muskel og skjelettplager og kan oppleve store belastninger. Gjennom veiledning og informasjon ønsker vi å bistå til at du som pårørende kan oppleve økt mestring i hverdagen og ivareta egen helse.

For å avtale en samtale kan Rusteam kontaktes på tlf: 35 54 74 87 eller avd. leder på tlf: 93 83 54 94.

Ellers kan du finne nyttig informasjon og steder å henvende deg ved å lese mer på nettstedene vi har listet opp nedenfor. Enkelte av organisasjonene tilbyr også uforpliktende fellesskap og gratis veiledningstjenester.

Helsedirektoratet: Om Psykisk helse og rus

Helse Norge: Om Pårørende Rus og Psykisk helse

NKS: Veiledningssenteret for pårørende, Sør-Norge

AA - Anonyme alkoholikere

NA - Anonyme narkomane

A-larm - bruker- og pårørendeorganisasjon

LMS - Landsforbundet mot stoffmisbruk (for pårørende)

Til toppen