Tilrettelagte boliger

Innhold

Virksomheten driver ulike typer bofellesskap i Porsgrunn kommune.

Felles for alle er at

  1. Du må søke Eiendomsforvaltningen i kommunen om bolig i et av bofellesskapene.
  2. Du må søke Tjenestekontoret om Psykisk helsehjelp.

Dersom du per i dag mottar tjenester fra Psykisk helsetjeneste, kan vi være behjelpelig med faglige vurderinger som vedlegges en eventuell boligsøknad.

Blåveiskroken

Dette er et døgnbemannet bofellesskap som består av 12 leiligheter.

Alle som bor i bofellesskapet mottar tjenester ut i fra individuelle behov.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Blåveiskroken 2, 3944 Porsgrunn
Telefon:  915 72544 / 35 56 54 00

Leirkup

Dette er et bofellesskap som består av 10 leiligheter.

Leirkup er bemannet dag og kveld, alle ukedager.

Kontaktinformasjon

Telefon: 35 54 95 96  

Til toppen