Støttekontakt/fritidskontakt

Innhold

Organisering av støttekontaktordningen i Porsgrunn kommune

I Porsgrunn kommune er støttekontaktordningen organisert i fire virksomheter. Innenfor området barnevern kalles ordningen for fritidskontakt.

Disse virksomhetene har tilbudet:

  • Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
  • Miljøarbeidertjenesten for voksne.
  • Saturnveien barne- og ungdommssenter, enten som vanlig støttekontakt eller organisert i aktivitetsgrupper (STIM).
  • Barnevernet

Hva er en støttekontakt?

Støttekontakt er en betegnelse på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden.

Hjelpen er tilpasset den enkelte og målet er en meningsfull fritid i samvær med andre. Oppdraget er som regel noen timer per uke.

Det stilles ikke krav til at støttekontakten skal ha noen spesiell utdannelse, og kommunen er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring og oppfølging.

Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen. I tillegg til lønn vil du som støttekontakt få en opplevelse av at du gjør noe viktig for en annen og er med på å styrke livskvaliteten og livsutfoldelsen til et annet menneske.

Hvem får støttekontakt?

Mennesker i ulik alder og livssituasjoner kan søke om å få støttekontakt. Mennesker med fysisk eller psykisk funksjonshemming, mennesker som har behov for praktisk bistand, eller som har sosiale og/ eller psykiske vansker.

Felles for disse er at de har behov for assistanse for å få en aktiv og meningsfylt fritid.

Barn og ungdom under 18 år
Barn som trenger støtte kontakt kan ha lite nettverk og venner. De kan ha en fysisk sykdom som gjør at foreldrene trenger avlastning.

Noen barn trenger en voksen person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer.

Problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller integreringsproblem kan gi barn behov for kontakt med et annet menneske som representerer trygghet og en god rollemodell.

Enkelte barn har problem på skolen eller i omgangskretsen. En fritidskontakt kan gi et barn muligheten til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser. En fritidskontakt kan være en som barnet kan diskutere med og bli hørt og sett av. En fritidskontakt kan være en som aktiviserer og inspirerer.

Fysisk funksjonshemmede 
En del mennesker, unge eller voksne, med fysisk funksjonshemming kan trenge hjelp til hverdagslige gjøremål og for lettere å kunne delta på aktiviteter i fritiden.

Noen mennesker er født med funksjonshemming, andre er blitt funksjonshemmet pga. sykdom, skade eller ulykke.

Psykisk utviklingshemmede 
Mennesker med psykisk utviklingshemming trenger stimulering, trening og støtte for å kunne utnytte sine ressurser best mulig.

På noen områder går deres utvikling langsommere og det er mer varierende grenser for hva som kan læres. For noen med psykisk utviklingshemming kan også bevisstheten om å være annerledes være en stor belastning.

Mennesker med psykiske problemer 
Mennesker med psykiske problem som trenger støttekontakt kan synes det er vanskelig å ha sosial omgang og komme seg ut på egen hånd.

De som trenger støttekontakt har ofte et lite nettverk. De trenger en person å prate med og som kan bidra til at vedkommende får oppleve hyggelige aktiviteter. Å være deprimert eller å ha mye angst kan føre til økt sårbarhet overfor fremmende og ukjente situasjoner.

Tjenesten er en lovpålagt tjeneste og virksomheten reguleres av Lov om barneverntjenester og Lov om helse og omsorgstjenester.

Andre
Mennesker som fyller andre vilkår for bistand til sosiale aktiviteter

Slik blir du støttekontakt

Du søker ved å fylle ut et registreringsskjema hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.

Link til skjema: Registreringsskjema for støttekontakter og fritidskontakter

Forventninger til støttekontakten

Støttekontakten må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Støttekontakten må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Støttekontakten må være en god rollemodell og overholde regler og lover.

Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Har taushetsplikt 
Taushetsplikten innebærer at du ikke skal la utenforstående få kjennskap til personlige forhold rundt den du er støttekontakt for. Taushetsplikten kan bare oppheves av bruker selv eller av dens verge/pårørende. Det er viktig å huske at taushetsplikten gjelder fra første kontaktpunkt / informasjonsutveksling, og også etter at støttekontaktoppdraget er avsluttet.

Politiattest 
Som støttekontakt kan du bli pålagt å fremvise politiattest.

Det kreves politiattest for personer som skal yte helse – og omsorgstjenester til barn og personer med psykisk utviklingshemming (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 – 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 -4).

Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep. Søker har selv ansvar for å innhente politiattest og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget.

Godtgjøring

Satser i Miljøarbeidertjenesten, Saturnvegen og Psykisk helsetjeneste og rusomsorg
Betalt per time: Fra jan. 2020 kr 154,62 Kjøregodtgjørelse: kr 3,90 pr/km og kr 1,00 i passasjertillegg/km
Utgiftsdekning:  520 kr for timer opptil 16 timer pr. mnd. og 1 000 kr. for timeantall over 16 timer.

Satser Barnevernet
Betalt per time: 130-180 kr. pr. barn/ungdom (avhengig kompetanse og utfordringer)

Til toppen