Porsgrunn musikkråd og kommunen har inngått samarbeidsavtale

Innhold

Våren 2019 tok Porsgrunn musikkråd initiativ til en samarbeidsavtale med Porsgrunn kommune.

Porsgrunn musikkråd er en paraplyorganisasjon for de frivillige musikkorganisasjonene i Porsgrunn kommune.

Kor, korps, orkestre, skolekorps, institusjoner og foreninger som driver musikkformidling kan være medlemmer. I alt er 28 musikkorganisasjoner tilsluttet musikkrådet - et stort spenn av aktive musikanter i alle aldersgrupper.

Musikkrådet ønsker å fungere som et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for musikklivet i kommunen.

Avtalen skal være med på å sikre en god dialog mellom kommune og musikkliv og beskriver formål, og partenes roller, oppgaver og samarbeidsrutiner.

I likhet med idretten, som inngikk en tilsvarende avtale i 2014, ønsker Porsgrunn musikkråd å forankre sitt arbeid i en avtale. Samarbeidsavtalen er utarbeidet i dialog med virksomhet for kultur.  Avtalen ble vedtatt på Porsgrunn musikkråd sitt årsmøte i 13.februar 2019.

Gjennom denne avtalen ønsker man:

  • å fremme felles mål om musikkaktivitet for alle i kommunen
  • at begge parter i felleskap skal utvikle musikklivet i kommunen, med særlig prioritet på barn og unges kulturutøvelse
  • at det legges til rette for forutsigbare rammevilkår slik at musikkrådet og tilknyttede frivillige aktører i kommunen kan drive stabile aktiviteter
  • at begge parter fremmer tiltak som kan redusere frafall og stimulere til rekruttering til det frivillige kulturlivet
  • samarbeid om utvikling og etablering av bygg og lokaler der det helt eller delvis kan drives musikkaktiviteter og musikkopplæring
  • å sikre at de offentlige midlene blir brukt så godt som mulig

Det er en fordel at kommunen kan forholde seg til et felles talerør for musikklivet i prinsipielle saker og at Porsgrunn musikkråd er en høringsinstans i saker som berører musikkorganisasjonene.

Til toppen