Oppdatert lokal forskrift

Innhold

Porsgrunn kommune har fornyet lokal forskrift om idrettsaktivitet og stenging av idrettsanlegg og ballbinger, for begrensing av koronasmitte.

Hjemmel: Smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd.

Lokal forskrift iverksettes med bakgrunn i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), og særlig § 13 og §14 som har betydning for idrettsaktivitet.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir smittevernoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd b, følgende forskrift:

 1. Alle innendørs idrettsanlegg skal holdes stengt. Øvrige idrettsanlegg og ballbinger skal som utgangspunkt også holdes stengt. Jmf. §13 Forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes. Unntak gjelder for personell som skal ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.

 2. Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når kommunen har gitt tillatelse forutsatt at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand, gruppestørrelse og øvrige smitteverntiltak følges.
  Idrettslag som ønsker å tilrettelegge for aktivitet i sine anlegg må søke kommunen om tillatelse. Søknaden skal være forankret og sendt inn av idrettslagets styre. Det må i søknaden beskrives ansvar i forhold til ivaretakelse av smittevernregler under tilrettelagt aktivitet samt når det ikke foregår organisert aktivitet i anlegget.
  Søknaden sendes til idrettsavdelingen (espen.raastad@porsgrunn.kommune.no) med kopi til kommuneoverlegen (inge.skauen@porsgrunn.kommune.no).
  Det er kommuneoverlegen som tar beslutning om godkjenning.

 3. Anlegg etablert for lek kan benyttes, men myndighetenes råd til smitteforebyggende tiltak skal til enhver tid overholdes. Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst to meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.

 4. Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.

 5. Denne oppdaterte lokale forskriften gjelder fra 8. april og inntil videre, så lenge sentral covid-19-forskrift gjelder. Opprinnelig Lokal forskrift ble iverksatt 27. mars og var gjeldende til 13. april.

Porsgrunn, 8. april 2020.
Inge Skauen
Smittevernoverlege i Porsgrunn kommune

Til toppen