Åpner skolene fra 11. mai

Innhold

Alle landets skoler kan åpnes mandag 11. mai. De skal være åpnet senest fredag 15. mai. I Porsgrunn er alle elevene tilbake midtveis i neste uke.

Det betyr at noen begynner på mandag, noen tirsdag og noen på onsdag. Elever og foresatte vil få spesifikk informasjon om dette fra skolene på fredag ettermiddag.

- Det er svært hyggelig å kunne åpne opp skolene våre igjen fra mandag 11. mai. Vi gleder oss voldsomt, men vi må gjøre dette litt ulikt og litt gradvis. Det er fordi skolene våre er ulike.  Noen må dele på undervisningslokaler og finne gode kombinasjonsløsninger. Antall lærere og assistenter, skoleskyss og omfanget av undervisningen er andre rammebetingelser som må på plass, sier kommunalsjef for Oppvekst Tollef Stensrud.

- Jeg er imponert over den fleksibiliteten som lærere, elever og foreldre har vist. Særlig har nye digitale løsninger bidratt i en krevende tid med stengte skoler. Nå gleder vi oss til å komme i gang i igjen, og jeg vil takke alle som bidrar til en god og trygg skoleåpning, sier ordfører Robin Kåss.

Smitteverntiltak

For å unngå økt smittefare i Porsgrunn er vi avhengige av å få på plass gode smitteverntiltak i henhold til de nye veilederne for å trygge elever, foresatte og ansatte.

Smittevernveileder 1.-7. trinn

Smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler

Fortsatt gjelder alle hovedtiltak:

  1. Syke personer skal være hjemme
  2. God hygiene
  3. Holde god avstand

Åpningstid

Det vil være noe redusert undervisningstid på skolen i begynnelsen av hensyn til smittevernforskriften og med hjemmel i Koronoaforskriften. Det skyldes ulike forutsetninger med hensyn til personell, rom og fysiske forhold. Vi forsøker etter beste evne å tilnærme oss normaltilstanden, men ber om forståelse for at vi må skynde oss litt langsomt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager-og-sfo-kan-ha-kortere-apningstid/id2698905/

Undervisningsøktene vil for mange være en blanding av økter på skolene, uteundervisning og digital undervisning. Vi har videreføre noen av de gode erfaringene som er gjort med digital undervisning i denne perioden. Det er også mulig å flytte oppstart og avslutning av skoledagen for enkelte grupper, for å unngå oppsamling av elever og trengsel mellom kohorter (grupper av elever).  

Faste grupperinger (Kohorter)

Skolene deler elevene inn i faste kohorter og ansatte tilknyttet disse. En kohort kan for eksempel være skolens normale klasseinndeling. I hovedsak vil det være til elevenes og skolens beste å opprettholde de ordinære gruppene. Den faste sammensetningen av kohorten er det viktigste smitteverntiltaket. Disse gruppene skal i størst mulig grad være fast fordelt på sine rom, men det er også mulig at to kohorter kan benytte det samme lokalet på ulike tidspunkt. 2 og 2 kohorter skal samarbeide og for eksempel kunne ha uteundervisning sammen.

Levering og henting av elever

Ansatte i skolene tar imot elever på anviste steder. Dette for å unngå at for mange personer skal samles og det blir vanskelig å holde avstand. Skole og SFO inndeler i soner og informerer elever og foresatte hvor de skal møte opp.

Friminutt

Skolene legger til rette for at smittevernrådene for skole og SFO også følges i friminutt og aktiviteter. Dette kan bety friminutt til ulike tidspunkt for de ulike gruppene. Skolene må legge til rette for at smittevernrådene for skole og SFO følges gjennom hele dagen. Dette kan innebære at ansatte følger elevene puljevis i overganger, og at det kan være tillatt med sko og yttertøy i klasserommene.

Matpakke på skolen og SFO

Alle elever må ha spist frokost før de kommer til skole og SFO. Alle elever må ha med egen matpakke til skole og SFO. For at kravene til gruppestørrelse skal ivaretas må voksenressursene i SFO prioriteres til oppfølging av barn fremfor matlaging og rydding.

Uteskole/uteaktiviteter

I den grad det er mulig skal det legges opp til uteskole/uteaktiviteter på alle trinn. Lokalenes størrelse og utforming kan være av betydning for hvor mange elever og ansatte som kan være til stede i samme rom. For å unngå for tett kontakt mellom kohortene, kan det legges opp til økt bruk av uteaktiviteter så langt det er mulig.

God og hyppig håndvask

De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skolene skal ha tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig, f.eks på tur.

Forsterket renhold

Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Felles undervisningsmateriell som datamaskiner og annet materiell tørkes av etter bruk. Vasker, toalettseter og andre overflater i hyppig bruk rengjøres 2-4 ganger daglig jfr. nasjonal veileder.

Undervisning, tilrettelegginger og læringsmiljø

Læringsmiljøet inne og ute må tilrettelegges slik at nødvendige og realistiske smittevernhensyn ivaretas. Lærerne vil tilpasse seg retningslinjene og det kan redusere omfanget og kvaliteten på undervisningen, men vi vil likevel tilstrebe en så normal skolehverdag som mulig. Vi ønsker konstruktive tilbakemeldinger fra elever og foresatte for å få til den beste opplæringa i denne perioden.

Tilbud om tilsyn

Det vil fortsatt være tilsyn for elever etter gjeldende retningslinjer og avtaler med skolene. Det dreier seg om barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner og ekstra sårbare barn og unge.

Kronisk syke barn

Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Det vil være behandlende lege som skal gjøre disse vurderingene. Mer informasjon om vurdering av barn med kronisk sykdom finner dere på legeforeningen sine nettsider.

Elever med luftveisplager skal ikke være på skolen

Elever og ansatte som har luftveisplager, eller er syke skal ikke være på skolen. Ved symptomer skal elevene sendes hjem eller hentes så raskt det lar seg gjøre, og være hjemme til de har vært symptomfri et døgn.  Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO, men må følge skolens lokale retningslinjer for levering og henting. Nå som skoler og barnehager er åpne, er det ekstra viktig at alle bidrar til å unngå smitte. Husk at forholdsreglene mot koronavirus fortsatt gjelder for oss alle.

Til toppen